ಉಳಿದ ಐವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೋ!

  ಎಲನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಕನಸುಗಾರನ ಹೆಸರು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಕೇಳದೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೆಸರು ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು…

ನಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ನಾವೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ಹೇಗೆ?

ಮೊನ್ನೆ ಹೀಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೋ ಹುಡಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು Elon Musk wants to hook your…